Plusskunde

Oversikt over krav for å bli en Plusskunde

Montering av solcelleanlegg

Før et plusskundeanlegg kan tilknyttes nettet og spenningssettes, skal det være forhåndsmeldt til Tensio via Elsmart.

Elsmartmelding bør sendes inn så tidlig som mulig så man slipper at kunden installerer anlegget på taket også får beskjed av Tensio om at det ikke kan spenningssettes.

Når vi mottar Elsmartmeldingen vil vi gjøre analyser for å sjekke at lavspentnettet har kapasitet til å ta imot den aktuelle ønskede produksjon.

Videre stiller vi et krav om at anlegget tilfredsstiller nasjonale og europeiske standarder og at inverter stilles inn i henhold til disse. Alt dette skal installatøren dokumentere med tekst og vedlegg i innsendt Elsmartmelding.

Det er installatøren sitt ansvar at anlegget som installeres oppfyller de krav som stilles.

Så snart Tensio har godkjent Elsmartmeldingen kan anlegget installeres og spenningssettes.

Det skal så sendes inn en ferdigmelding når anlegget er spenningssatt og jobben er avsluttet.


Elsmart – Forhåndsmelding

Før anlegget kan spenningssettes og tilknyttes nettet skal installatør ha sendt inn en forhåndsmelding via Elsmart som skal godkjennes av Tensio. I meldingen skal installatøren fylle inn informasjon om anlegget etter beste evne. Her er installert effekt [KWh] vesentlig.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges Elsmart meldingen

 • Signert egenerklæring for installasjon av plusskundeanlegg
 • Certificate of conformity for power generation units (Vedlegg G2 ihht. VDE-AR-N 4105:2011-08)
 • Certificate of conformity of the network and system protection (Vedlegg G3 ihht. VDE-AR-N 4105:2011-08)
 • Eventuelt skal det foreligge konformitetserklæring for EN 50549-1:2019
 • Datablad for invertere benyttet

Tekniske krav til produksjonsanlegg

For at plusskunders innmatede produksjon til nettet ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet hos andre kunder eller redusert sikkerhet for de som jobber i nettet, stiller Tensio noen krav til plusskunder og deres plusskundeanlegg.

 • Det stilles krav om at plusskundeanlegget skal kobles automatisk bort fra nettet dersom det oppstår en strømstans i nettselskapets nett. Anlegget skal da bli liggende utkoblet til normal strømforsyning er opprettet i nettselskapets nett.
 • For solcelle produksjonsanlegg er det REN-blad 0342 som gir de gjeldendende tekniske retningslinjer for anleggets egenskaper. REN-blad sendes ut ved henvendelse til nettselskapet om dette.
 • Det installerte utstyret skal være sertifisert etter tysk norm VDE 4105-2011 eller europeisk norm EN 50549-1:2019.
  Ved bruk av enfase inverter, er maks invertereffekt 3,6kW. For effekter over dette må det benyttes 3 fase inverter.
 • Før anlegget installeres skal kundens installatør sende inn melding om dette til nettselskapet. Som vedlegg til meldingen skal det ligge signert egenerklæring med underlag om sertifisering, samt datablad på invertere som er planlagt benyttet.
 • Det er installatøren sitt ansvar å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for at anlegget skal kunne tilknyttes nettet.
 • Anlegget skal stilles inn i henhold til nevnte standarder, REN blad 0342 og i henhold til særkrav satt av nettselskapet og beskrevet i mal for egenerklæringsskjema.