Melding om installasjonsarbeid

Tensio bruker Elsmart for å håndtere meldinger om installasjonsarbeid.

Illustrasjon av et hus som er koblet til strømnettet

Eksempler på arbeid som krever Elsmart-melding

Ny bolig, næringsbygg osv.

 • Tilknytning av ny bolig eler fritidsbolig
 • Tilknytning av næringsbygg
 • Nytt anlegg (målepunkt) i eksisterende installasjon (f.eks. hybelleilighet)

Andre endringer i anlegget

 • Flytting av stikkledning med behov for kabel eller lignende
 • Sammenkobling av anlegg
 • Midlertidig anlegg / byggestrøm
 • Tilkobling av anlegg som har vært frakoblet mer enn 3 år
 • Installasjon av effektkrevende apparater

Elbil og/eller produksjonsanlegg - Plusskunde

 • Ladestasjon for elbil over 20A enfase
 • Solcelleanlegg eller tilsvarende med strømproduksjon over 800W
 • Batterianlegg som del av solcelleanlegg

Endringer i anlegg som påvirker tilknytningen til strømnettet

Arbeid i anlegget, sikringsskap eller hovedtale som innbefatter endring av vern og eller berører måler og eller målersløyfer.

 • Kortslutningsvern (KV) - f.eks. endring i størrelse eller vedlikehold
 • Overbelastningsvern (OV) - f.eks. endring i størrelse eller vedlikehold
 • Oppgradering som rehabilitering av sikringsskap - f.eks. ombygging av skap

Melding om effektregnskap og utfordrende elektriske apparater

Ved endringer i tilknytningspunktet som gir økt effektuttak, dvs større endring i belastning- eller bruksprofil, skal dette vurderes i forhold til nettkapasitet lokalt.

Installasjon av enkelte apparater kan gi uønsket påvirkning på spenningskvalitet i form av:

 • Usymmetri i spenningen
 • Spenningssprang/spenningsdipp
 • Flimmer
 • THD og harmonisk støy

Ved bestilling av ny eller endring i tilknytning skal effektbehovet for anlegget beskrives. Hvis anlegget etableres med utstyr eller apparater som kan medføre utfordringer for leveringskvaliteten, blant annet ved større spenningsvariasjoner og startstrømmer, skal dette fremgå av installasjonsmeldingen.

Utfordrende elektriske apparater er et tema som gjør seg gjeldende ved stadig økende utnyttelse av strømnettet. Alle apparater skal selvfølgelig leveres i henhold til forskriftskrav, men vil i noen tilfeller allikevel kunne påvirke de lokale nettforholdene. Det er nødvendig å ha kunnskap om hvilke apparater og hvilke forhold i leveringskvaliteten som kan påvirkes når slike installasjoner skal knyttes til nettet.

Meldingstyper - hva skal jeg velge

Ny installasjon

Ny installasjon som krever ny stikkledning. Skal det være flere anlegg på denne installasjonen må det sendes en melding på ny installasjon og melding om nytt anlegg på resterende anlegg. Anlegg som rives og skal bygges opp igjen er også Ny installasjon, selv om stikkledning beholdes.

Nytt anlegg i eksisterende installasjon

Oppdeling av eksisterende installasjon. Nytt anlegg (som skal ha egen måler) som f.eks hybel, leilighet etc som ligger under samme stikkledning som eksisterende installasjon. Bruk jobbtypen Flere måleranlegg når det skal sendes melding på flere anlegg i samme installasjon.

Midlertidig installasjon / byggestrøm

Alle byggestrømskap og midlertidige installasjoner meldes her.

Endring OV/MV

Ombygging fra 1-3 fas, redusering eller økning av overbelastningsvern for installasjon/anlegg.

Arbeid i målepunkt

Er arbeid som berører målepunkt. F.eks brutt målerplombe, sammenkobling av anlegg eller bytte av måler. Benyttes også ved endring av stikkledning fra luftnett til jordkabel og ved økt to-faset belastning i IT-nett mer enn 20 A som ikke medfører endring av overbelastningsvern. Benyttes også ved utvidelser som f.eks elbillader og solcelle dersom OV ikke skal endres.