Full fart for elektrifiseringen

Strømnettutvalget leverer sine anbefalinger

Publisert: Oppdatert:
Bilde av Gamle bybro i Trondheim

Det er en eksplosiv økning i etterspørselen etter strøm over hele Norge. Samtidig blir det trangere og trangere i strømnettet, og næringsaktører landet rundt opplever problemer med å få realisert sine planer så raskt som de ønsker på grunn av manglende kapasitet i strømforsyningen.

Trøndelag er intet unntak i dette bildet. Selv om det en del steder fortsatt er kapasitet til nye næringsetableringer er normalen nå at tilknytning av nytt større forbruk må skje på særskilte betingelser (https://www.energinorge.no/nyheter/2021/nye-vilkar-for-tilknytning-av-forbruk-legger-til-rette-for-elektrifisering/), som i praksis betyr at en næringsaktør med stort behov for strøm må inngå avtale med nettselskapet om at strømtilførselen kan kuttes hvis forsyningssituasjonen i området tilsier at det er nødvendig.

I Trøndelag leveres det pr. 2022 en årlig energimengde på rundt 10 TWh, og effektbehovet i regionen ligger på rundt 2 000 MW. Effektbehovet er en viktig størrelse fordi det forteller hva det er behov for å levere av strøm samtidig. Det er hvor mye strøm som skal leveres samtidig som er dimensjonerende for hvilken kapasitet det er behov for i strømnettet.

Stor økning i etterspørselen

Tensio som har regionansvaret for strømnettet og strømforsyningen i Trøndelag opplever i likhet med øvrige nettselskaper i Norge nå en sterk økning i etterspørselen. Hvis alle behovene som ulike aktører som har tatt kontakt med Tensio slår til det neste tiåret vil energi- og effektforbruket øke med 60-85% bare i Trøndelag.

Prognose for utvikling av energi- og effektetterspørsel i Trøndelag det neste tiåret.

Samtidig er regelverket, konsesjonsprosessene og rammene som styrer utviklingen av strømnettet tilpasset en situasjon der utviklingen og veksten skjer sakte og relativt forutsigbart over tid. Med involverings-, konsesjons- og byggeprosesser tar det 3-7 år å gjøre vesentlige endringer i regionalnettet, og ved behov for å gjøre endringer i sentralnettet er ledetidene gjerne på 10 år.

- Vi har brukt 120 år på å utvikle strømnettet som håndterer dagens behov i Trøndelag. Nå er vi i en situasjon der vi må forberede oss på en nær dobling på bare 10 år. Det sier seg selv at dette ikke er gjennomførbart uten at både nettselskapene og myndighetene tenker nytt, sier konsernsjefen i Tensio Trygve Kvernland.

Trøndertungt strømnettutvalg

Derfor er Kvernland glad for at nasjonale politikere og myndigheter har tatt utfordringen på alvor. Et av grepene som myndighetene gjorde i fjor vår var å sette ned et hurtigarbeidende nasjonalt strømnettutvalg ledet av Enova-sjef Nils Kristian Nakstad. NHO Trøndelag-sjef og tidligere olje- og energiminister Tord Lien har også hatt sete i utvalget.

Utvalget har hatt i underkant av ett år på arbeidet, og tirsdag 14. juni skal strømnettutvalget levere sine anbefalinger til regjeringen på en pressekonferanse i regjeringskvartalet. (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/presseinvitasjon-stromnettutvalget-legger-frem-utredningen-om-utvikling-av-stromnett-i-norge/id2917871/)

- Ingen kan forvente at Nakstad-utvalget skal komme med alle svarene det vil være behov for, men utvalgets anbefalinger blir nok et viktig bidrag for at vi som samfunn samlet sett får en bedre hånd om utviklingen, sier Kvernland.

Nye teknologier og prioritering av kundegrupper er virkemidler som blir diskutert

Parallelt med at strømnettutvalget har vært i arbeid har Stortinget også engasjert seg tungt i tematikken. Nylig (onsdag 2. juni) leverte Stortingets energi- og miljøkomité sine vedtak og anbefalinger, og de ber blant annet om:

  • Et eget hurtigløp for kraft- og nettutbygging til store industrietableringer
  • At det legges til rette for at nettselskapene benytter ny teknologi for å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre
  • At regjeringen vurderer og fremmer forslag for å prioritere hvilke nye større forbrukskunder som skal få nettilknytning.

- Det er meget positivt at stortingspolitikerne så tydelig er på banen. Løsningen på elektrifiseringsutfordringene vil kun komme gjennom at et bredt spekter av aktører engasjerer seg tungt i problemstillingene fremover, og at samtlige involverte utfordrer seg selv til å tenke nytt, inkludert vi i nettselskapene, sier Kvernland.

Viktige samfunnsmål står på spill

Tensio understreker at den sterke etterspørselsøkningen etter strøm først og fremst er et uttrykk for en veldig positiv utvikling.

- Mer elektrifisering er nøkkelen for å få til både kutt i klimagassutslippene og økt grønn verdiskaping. Lokale og nasjonale myndigheter har satt disse områdene som topp prioriterte mål for samfunnsutviklingen fremover. Det er en marsjordre det ikke går an å overse, og vi må agere i tråd med det, avslutter Kvernland.