Anleggsbidrag og tilknytning

Tilknytning av nye elektriske anlegg skal utføres av godkjent installatør eller våre montører.

To karer

Tilknytning

Det er installatøren eller utbyggeren som søker om dette hos nettselskapet. Det er viktig at installatør eller utbygger tar kontakt med oss så tidlig som mulig. Vi anbefaler at dette gjøres i budsjettprosessen, altså lenge før byggestart. Vi må finne ut om det er nok kapasitet i det eksisterende strømnettet. Dersom det ikke er kapasitet, må det gjøres en vurdering av hva utbyggingen eller oppgraderingen vil koste.
Byggherren vil da få tilsendt tilbud om oppgradering og må betale hele eller deler av kostnaden før bygging av strømnett kan startes fra vår side.

Anleggsbidrag

I de tilfeller det ikke finnes noe eksisterende strømnett i nærheten, eller at det ikke er nok kapasitet i strømnettet, må strømnettet oppgraderes. Denne kostnaden kaller vi anleggsbidrag.

Anleggsbidrag skal synliggjøre kostnader med å tilføre strøm til bygget. I de tilfeller det er nok kapasitet i nærheten vil anleggsbidraget (utbyggingskostnadene) bli lavere enn om det ikke finnes strømnett i nærheten, og nytt nett må bygges.

Ved nytilknytninger og forsterkninger har myndighetene bestemt at kundene må dekke hele eller deler av anleggsbidraget (utbyggingskostnadene)

Anleggsbidrag betales normalt før vi starter med detaljprosjektering av det planlagte arbeidet. Anlegget skal etterberegnes i forhold til den faktiske kostnaden av prosjektet.

Tensio kan maksimalt fakturere en differanse (merkostnad) på 15% av det estimerte anleggsbidraget i nettutbyggingsavtalen. Endringer som skyldes kundens er ikke omfattet av 15% regelen. Tensio skal refundere kunden dersom de faktiske kostnadene er mindre enn estimert og innbetalt anleggsbidrag.