Anbefaler å utsette endringer i nettleia

Nettselskaper og forbrukerorganisasjoner med felles innspill om å utsette endringer i nettleia

Bilde av en strømlinje i trøndersk natur

9. april 2024

Fra og med juli 2022 ble nettleiemodellen for privatkunder i Norge endret. Hovedendringen var at hvor mye effekt den enkelte kunde forbrukte (mengden samtidig strømforbruk) fikk betydning for fastsettelsen av den enkeltes nettleie.

Samtidig som den nye nettleiemodellen ble innført ga nasjonale myndigheter et midlertidig unntak fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet, slik at den nye nettleiemodellen kunne innføres med en sterkere hensyntaken til uttalte forbrukerinteresser. Det konkrete unntaket som ble gjort var å innføre en overgangsperiode for kravet om at energileddet (del av nettleia den enkelte betaler) maksimalt kan utgjøre 50 prosent av nettselskapets inntekter, frem til 1. juli 2024.

Unntaksperioden er nå i ferd med å utløpe, og de samme nettselskapene og organisasjonene har derfor nå i en felles anmodning til Energidepartementet bedt om at det midlertidige unntaket forlenges. Bakgrunnen for dette innspillet er at den nye nettleiemodellen foreløpig ikke er evaluert. Fra myndighetenes side lå det tilbake i 2022 en føring om at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal foreta en evaluering av den nye nettleiemodellen i løpet av 2024. All den tid denne evalueringen foreløpig ikke er gjennomført er derfor den felles anbefalingen fra nettselskapene og forbrukerorganisasjonene at det midlertidige unntaket forlenges.

Tensio har signert denne felles anmodningen sammen med 24 andre nettselskaper og organisasjoner.