Batteriteknologi utløser nytenkning

Olje- og energiminister Terje Aasland markerte startskuddet for batteripilot i Lierne.

Bilde fra åpningen av batteripiloten i Lierne

Fra offisiell åpning av prosjektet: fv. Trygve Kvernland (Tensio), Reidar Rødli (Ordfører Lierne kommune), Terje Aasland (Olje- og energiminister) og Øistein Andersen (Eidsiva)

Tirsdag 23. januar 2023

Store batterier kan legge til rette for kraftkrevende næringer i deler av strømnettet som uten ikke har nødvendig kapasitet. Dette er en spennende fremtidsløsning som gir bedre utnyttelse av strømnettet, raskere påkobling og kan spare oss for betydelige investeringskostnader, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Raskere kraftpåkopling for ny næring og industri

Industri- og næringsetableringer krever større kapasitet enn det eksisterende strømnettet ofte kan tilby. Derfor blir køen hos nettselskapene for etablering av kraftkrevende industri og næring i Norge stadig lengre.

Deler av kapasitetsutfordringene i strømnettet kan løses gjennom å lagre energi i batterisystemer, og flytte energi i tid til de tidspunktene det er mest behov for den. Monopolreguleringen av nettselskaper begrenser muligheten til å utnytte batteriteknologi i strømnettet fullt ut. Eidsiva Energi har derfor utviklet den nye batteritjenesten Peak Shaper.

Dette en av Norges største batteriinstallasjoner i strømnettet til nå, og det aller første kommersielle nettbatteriet som nettselskaper kan leie som tjeneste. Vi tror Peak Shaper vil kunne bli et effektivt nytt verktøy for nettselskaper i Norge, som et billigere alternativ til nettutbygging, sier konsernsjef i Eidsiva Øistein Andresen.

Bidrag i energiomstillingen

Det er et av Norges største nettselskap Tensio som er Peak Shaper sin første kunde. Selskapet har regionansvaret for strømforsyningen til om lag 270 000 kunder i hele Trøndelag. Nå blir Tensio det første nettselskapet i Norge som tar i bruk et helt nytt virkemiddel for nettbransjen. Gjennom å leie batterier kan store batterier installeres i nettstrukturen, og nytt forbruk kan komme raskere på nett i påvente av tradisjonell nettutbygging.

Bilde av Rune Paulsen, Tensio

Å få mer kapasitet ut av strømnettet, uten å bygge mer strømnett, er noe alle kunder og hele samfunnet vil tjene på. Vi ser derfor frem til å høste erfaringer fra bruk av nettbatterier sammen med Eidsiva og Peak Shaper

- Rune Paulsen, Leder for Nettutvikling og Nettstrategi i Tensio

Nettbatteriet i Lierne har en installert effekt på om lag 1 Megawatt, og er plassert i nærheten av Jule industriområde i Lierne kommune i Trøndelag. Jule industriområde har i dag både bebyggelse og industri, men ikke mer tilgjengelig kapasitet. Tradisjonell nettutbygging er kostbart og har lang ledetid, og dette begrenser videre utvikling av området. Eidsiva og Tensio vil nå igangsette tester og videreutvikling av batteritjenesten. Piloten er en del av storskala demonstrasjonsprosjektet IDE, som er delfinansiert av ENOVA.