Nettleia øker i 2023

Men redusert forbruksavgift i vintermånedene gjør at det nye året likevel starter med en reduksjon i nettleia for Tensio sine kunder.

Bilde av strømnett med en by i bakgrunnen

Onsdag 30. november

Nasjonale myndigheter ved Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fastsatte i november den foreløpige inntektsrammen for nettselskapene for 2023.

Gjennom inntektsreguleringen bestemmer RME årlig hva som er tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap, og dermed også hvor mye det enkelte nettselskap kan fakturere inn fra kundene sine gjennom nettleie.

Priseksempler endring i nettleia i 2023
Priseksempler endring i nettleia i 2023 for Nord-Trøndelag
Priseksempler endring i nettleia i 2023
Priseksempler endring i nettleia i 2023 for Sør-Trøndelag

Slik er priseksemplene regnet ut

Leilighet: Månedlig kapasitets-/effektuttak mellom 2-5 kw, og bruker 1 000 kWh i måneden.

Enebolig: Månedlig kapasitets-/effektuttak mellom 5-10 kw, og bruker 2 000 kWh i måneden.

I priseksemplene er det lagt til grunn at 75% av forbruket er om dagen (mellom klokken 06-22), og 25% av forbruket er om natta (mellom klokken 22-06).

Tensio setter opp sin andel av nettleia fra 1. januar, men på grunn av at forbruksavgiften er redusert i perioden januar-mars så går nettleia den enkelte forbruker må betale ned i den perioden.

Fra og med april 2023 vil den enkelte forbruker i Trøndelag oppleve at nettleia går opp med 8-10% sammenlignet med prisene pr. desember 2022.

Slik fastsettes nettleia for den enkelte kunde

Nettleia for privatkunder består av tre elementer:

  1. Kapasitetsledd: Fastsettes på bakgrunn av hvor mye kapasitet du bruker, det vil si hvor mye strøm du bruker på en gang. Kapasitetsleddet bestemmes av snittet av de 3 klokketimene i måneden du har brukt mest strøm samtidig (kWh/h). De tre timene snittet regnes ut fra skal være fra tre forskjellige dager i måneden. Dette for å unngå at et høyt samtidig strømforbruk noen få timer på kun én dag en måned skal slå urimelig hardt ut for den enkelte husstand. Kapasitetsleddet øker i takt med høyere samtidig strømbruk. De fleste kundene/husstandene ligger på en snittberegnet kapasitetsbruk på mellom 2-5 kw eller 5-10 kw i måneden.
  2. Energiledd: Er en kostnad pr kilowatt time (kWh) strøm du bruker, og er helt uavhengig av hvor mye strøm du bruker samtidig. Nettleiekostnaden pr kWh er bittelitt lavere på natta (mellom klokken 22-06) enn på dagen (mellom klokken 06-22).
  3. Offentlige avgifter: Som på alle andre tjenester betales det merverdiavgift (mva) også på nettleia. I tillegg betales det en spesiell statlig forbruksavgift pr kWh du bruker, ca 19 øre pr kWh, og du betaler 1,25 øre pr kWh i avgift som går til statens ENOVA-fond. Regjeringen har foreslått i statsbudsjettet for 2022 at forbruksavgiften skal være lavere i vintermånedene januar, februar og mars. Til sammen er de offentlige avgiftene (elavgift, ENOVA-avgift og mva) rundt halvparten av den samlede nettleia du betaler.

Inntektsrammen for 2023 øker med i overkant av ni milliarder kroner sammenlignet med i fjor, det vil si en økning på hele 45% for Norge sett under ett.

Dette er den største oppgangen i varslet inntektsramme vi nok har gjort noensinne, forteller seniorrådgiver Hilde Marit Kvile i RME i denne saken i Europower.

Økningen skyldes i hovedsak høye kraftpriser, økte renter og økt inflasjon, i tillegg til økte investeringer.

Betyr dette at nettleia for trønderske kunder øker med 45% til neste år?
Svaret på det er at det blir en økning, men langt mindre enn økningen i inntektsrammen.

Grunnen til at nettleieøkningen for trønderske nettkunder blir langt lavere er flere:

  1. Statnetts ekstraordinært høye flaskehalsinntekter bidrar til at Statnetts del av nettleia fortsatt settes til null i 2023.
  2. De samme flaskehalsinntektene bidrar til at strømkundene i Norge blir skjermet fra deler av nettselskapenes ekstrakostnader for nett-tap. Flaskehalsinntekter er ekstrainntekter til Statnett på grunn av prisforskjeller mellom de ulike strømprisområdene både internt i Norge, og mellom Norge og andre land. Disse ekstrainntektene kommer strømkundene til gode i form av lavere nettleie, eller som i dette tilfellet: lavere økning i nettleia.
  3. Regjeringen har foreslått i forbindelse med høstens behandling av statsbudsjettet at forbruksavgiften skal være lavere i vintermånedene januar, februar og mars. Forbruksavgiften som er en ekstraskatt på folks strømbruk utgjør sammen med andre avgifter en stor andel av den samlede nettleia den enkelte betaler. Lavere forbruksavgift i vintermånedene betyr at nettleieøkningen for 2023 blir dempet av at forbruksavgiften er lavere i de månedene folk tradisjonelt sett bruker mest strøm.
  4. Sammenslåingen av TrønderEnergi Nett og NTE Nett til Tensio har bidratt til nettvirksomheten i Trøndelag har blitt mer effektiv, og det bidrar også til at nettleia i Trøndelag blir lavere enn den ellers ville vært.
  5. Inntektsrammen som er satt for 2023 innebærer at nettleia kunne vært satt opp ytterligere for Tensios kunder. Men på grunn av at det nå er en periode med stor uro i verdensøkonomien, og det er mange parametere som endrer seg samtidig, så har vi valgt å være noe tilbakeholden med å gjøre større endringer enn det vi nå gjør, og heller se an situasjonen utover i neste år før det eventuelt kommer nye endringer i tariffene.

Selv om Tensio i 2023 for første gang på tre år nå må øke nettleia for våre kunder, så er nettleia i Trøndelag meget konkurransedyktig sammenlignet med resten av landet (se sammenligning med nettleienivået i befolkningssentraene i Sør-Norge under).

Bilde av Geir Asle Rotabakk

Hovedoppdraget vårt er å sørge for at alle alltid har strøm til en lavest mulig kostnad. Men når alle kostnadene i samfunnet går opp samtidig, så påvirker dette dessverre også nettselskapene. Selv om nettleia nå går opp også for trønderske strømbrukere, så vil nettleia for våre kunder i 2023 fortsatt være lavere enn den var i 2021, og nettleia til trønderne er fortsatt meget konkurransedyktig i en nasjonal kontekst

- Geir Asle Rotabakk, Leder Produkt/Marked i Tensio

Nettleiepriser Sør-Norge* sammenlignet med Sør- og Nord Trøndelag

Prissammenligning nettleie
* Månedssnitt nettleie for strømbrukere i Oslo, Bergen og Stavanger. I utregningen er det tatt utgangspunkt i at strømforbruket hos disse kundene er fordelt 50/50 mellom dag og helg/natt. Hos nettselskapene L-nett (Stavanger), BKK (Bergen) og Elvia (Oslo) er det nattsats på energileddet også på dagtid i helgene. For nettleie Tensio er det tatt utgangspunkt i at 75% av forbruket er på dag (dagsats energiledd) og 25% av forbruket er på natt (nattsats energiledd). For kategorien leilighet er det regnet på et månedsforbruk på 1 000 kWh med en kapasitetsbruk på 2-5 kw, og for kategorien enebolig er det regnet på et månedsforbruk på 2 000 kWh med en kapasitetsbruk på 5-10 kw.