Nettselskaper samler seg om bærekraftsamarbeid

Tensio inngår i nasjonalt samarbeid om krav til klimadokumentasjon.

Bilde av FNs Bærekraftsmål

Torsdag 29. juni

Elektrifisering er det viktigste tiltaket for at Norge skal nå sine klimamål og vil kreve en betydelig utbygging av strømnett. Når strømnettet skal bygges ut for å nå klimamål er det viktig at utbyggingen skjer på klimavennlig vis.

Innen 2030 er man i Norge nødt til å øke kapasiteten i strømnettet med minst 30 prosent for å imøtekomme den planlagte elektrifiseringen og nå landets klimamål. Samtidig er det like viktig at utvidelsen av nettet skjer på en bærekraftig måte for å unngå å øke klimagassutslippene i selve utbyggingsprosessen. Dette har ført til at Norges 12 største nettselskaper har besluttet å samarbeide og kreve klimadokumentasjon av nettkomponenter som et viktig steg i retning av mer bærekraftig utvikling av strømnettet.

Ved å kreve klimadokumentasjon av nettkomponenter, vil nettselskapene kunne dokumentere klimafotavtrykket til nettprosjekter og etter hvert kunne ta beslutninger basert på prosjektenes klimafotavtrykk. Dette vil være en viktig faktor for å sørge for at utbyggingen av strømnettet skjer på en bærekraftig måte, og samtidig opprettholde Norges ambisjon om å redusere klimagassutslippene.

Gjennom nettselskapenes samarbeid om bærekraft signaliserer de at bærekraft vil bli satt i fokus under nettutbyggingen. For nettselskapene er det viktig at bærekraftige valg skal lønne seg og at kravet om klimadokumentasjon skjer på like vilkår. Ved å stå sammen og trekke i samme retning, sender nettselskapene et sterkt budskap til alle involverte parter om at bærekraft vil være en viktig faktor i utviklingen av nettet, og at samarbeid og felles innsats er nødvendig for å oppnå en mer bærekraftig fremtid