Reduserer nettleia ut året (2022)

En vanlig trøndersk husholdning sparer 2 400 kroner i 2022. Fra 2023 kan nettleia gå opp igjen.

Bilde av en strømlinje

Publisert 28.03.2022

Nettleiereduksjoner fra både Tensio og Statnett, kombinert med lavere forbruksavgift, gjør at nettleia i 2022 blir rundt 20% lavere enn i 2021.

En trøndersk husholdning med forbruk 20 000 kWh vil få ei nettleieregning som er rundt 2 400 kroner lavere i 2022 sammenlignet med 2021.

Nettleie for 2021 og 2022
Nettleie forbruk 20 000 kWh20212022Reduksjon i kr / %
Nord-Trøndelag13380kr10926kr2 454 / 18 %
Sør-Trøndelag11423kr9075kr2 348 / 21 %

Det er tre hovedgrunner til at nettleia blir lavere i 2022:

  1. Tensio reduserer sin del av nettleia, med virkning fra 1. april - Dette blant annet som følge av kostnadsbesparelser som er oppnådd i etterkant av at Tensio ble etablert sommeren 2019. Et av målene med opprettelsen av Tensio var nettopp å oppnå effektiviseringsgevinster for å holde nettleia lavest mulig til trønderske næringsaktører og husholdninger. Denne delen av nettleiereduksjonen tilsvarer ut året 2022 en besparelse på rundt 500 kroner for en normalkunde med forbruk 20 000 kWh. Årseffekten av denne reduksjonen for en normalhusholdning ligger på rundt 900 kroner.
  2. Statnett reduserer sin del av nettleia, også med virkning fra 1. april - Bakgrunnen for denne reduksjonen er at Statnett har hatt ekstraordinært høye inntekter (flaskehalsinntekter) som følge av store prisforskjeller mellom strømprisområdene både innenlands og utenlands. Statnetts overskudd fra strømflyten mellom prisområdene kommer tilbake til nettkundene i Norge i form av lavere nettleie. Denne delen av nettleiereduksjonen tilsvarer ut året rundt 1 000 kr for en normalkunde med forbruk 20 000 kWh. Les mer om Statnetts nettleiekutt her: Fire milliarder til norske strømbrukere
  3. Lavere forbruksavgift - Stortinget bestemte før jul at forbruksavgifta skal være lavere i 2022 enn i 2021. Størst er reduksjonen i vintermånedene (januar, februar, og mars), og det er i tillegg lagt inn en liten reduksjon også gjennom resten av året. En trøndersk husholdning med forbruk 20 000 kWh sparer i 2022 rundt 850 kroner på den reduserte forbruksavgifta sammenlignet med 2021.

Reduksjonene kan bli reversert igjen i 2023

  1. Statnett: sin reduksjon er i første omgang varslet som en ekstraordinær reduksjon med virkning kun i perioden april til desember 2022. Det betyr at strømbrukerne i Trøndelag må være forberedt på at Statnett sin andel av nettleia skal økes igjen fra 1. januar 2023. Det er imidlertid knyttet usikkerhet rundt dette på grunn av at flaskehalsinntektene til Statnett ser ut til å fortsette å være høye også utover i 2022. I beste fall betyr det at Statnett kan vente lenger med å øke sin andel av nettleia tilbake til et mer normalt nivå.
  2. Forbruksavgifta: Hva som skjer videre med forbruksavgifta blir avgjort i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. Det har over tid vært politisk oppmerksomhet knyttet til at offentlige avgifter utgjør en stor andel av nettleia folk betaler. Rundt 50% av nettleieregningen til trønderske husholdninger er offentlige avgifter (merverdiavgift, forbruksavgift, Enova-avgift). Reduksjoner i forbruksavgiften er derfor et politisk virkemiddel nasjonale politikere kan bruke for å redusere belastningen fra strømregningen på husholdningsbudsjettet til folk. Tensio er en pådriver opp mot nasjonale myndigheter for at avgiftsbelastningen på våre kunder ikke må bli for høy.
  3. Tensio sin andel av denne nettleiereduksjonen er ikke tidsbegrenset ut året. Slik det ser ut akkurat nå ligger det an til at Tensio sin andel av nettleia vil øke i takt med den generelle prisveksten.

Hva skjer med nettleia etter 2023?

Det grønne skiftet, mer elektrifisering, og behovet for mer nettkapasitet i Norge fører med stor sannsynlighet til at nettleia vil øke i årene som kommer.

Hvor stor økningen blir vil avhenge av størrelsen på Statnetts flaskehalsinntekter, hva politikerne velger å gjøre med forbruksavgiften, og Tensio sin evne til å utvikle og drifte nettkapasiteten i Trøndelag på en effektiv måte. Tensio har en klar ambisjon om å være blant Norges mest effektive nettselskap og slik bidra til at at nettleieøkningen i Trøndelag blir lavere enn økningen i Norge for øvrig.

Om det blir innføring av ny nettleiemodell eller ikke vil også påvirke hvor mye nettleia øker i årene som kommer. Nasjonale myndigheter ønsker å innføre ny nettleiemodell for å unngå at økningen i nettleie fremover blir høyere enn nødvendig. En rekke nettselskaper og organisasjoner har nylig samlet seg om en felles anbefaling til myndighetene om hvordan ny nettleiemodell bør utformes for å legge til rette for en bedre fordeling av strømforbruket.

Fakta: Nettleie og avgifter for husholdninger i Tensio sitt forsyningsområde (Nord- og Sør-Trøndelag) - 2021 og 2022.

Nettleie Nord-Trøndelag
Nord-TrøndelagFastledd/pr. år (inkl. mva) Energiledd/pr. kWh (inkl. mva)
20213 030 kr29,64 øre
2022 (fra 1-april)2 487,50 kr20,75 øre
Nettleie Sør-Trøndelag
Sør-TrøndelagFastledd/pr. år (inkl. mva)Energiledd/pr. kWh (inkl. mva)
20212 375 kr23,13 øre
2022 (fra 1-april)1 837,50 kr15 øre

Avgifter på nettleie
* Stortinget vedtok i desember 2021 reduksjoner i forbruksavgiften for 2022. I vintermånedene (januar, februar, mars) ble forbruksavgiften redusert til 11,1375 øre/kWh, året for øvrig til 19,2625/kWh. I 2021 var forbruksavgiften på 20,86 øre/kWh hele året (inkl mva).