Trøndelag leder an på F&U for fornybar energi

NTNU og SINTEF i førersetet, med Tensio som en av partnerne.

Audhild på lansering av forskningssentre

Fredag 12. april 2024

Denne uka ble det offentliggjort hvilke nye forskningssentre for fornybar og miljøvennlig energi som mottar støtte fra Forskningsrådet.

Pr. i dag er det 13 nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi i Norge. Åtte av de avslutter sin virksomhetsperiode i 2024/2025 og skal erstattes av nye sentre.

De åtte nye sentrene får til sammen en bevilgning på 1,28 milliarder NOK fordelt på åtte år.

Sju av sentrene har NTNU eller SINTEF som vertskap for forskningsaktiviteten, og det åttende forskningssenteret har også tung involvering fra både NTNU og SINTEF.

Bilde av ansatt i rød jakke

Det er gledelig at Trøndelag, NTNU og SINTEF leder an på forskningsfronten innenfor fornybar og miljøvennlig energi, og jeg er glad for at vi i Tensio er en av industriaktørene som er med som partnere i arbeidet

- Audhild Kvam, Konsernsjef i Tensio

De åtte sentrene skal forske på følgende områder:

  1. Secure, resilient, and sustainable electricity distribution grids (SecureEL)
  2. Integrated Hub for Energy System Analyses (InterPlay)
  3. Norwegian research centre for renewal of hydropower technology (RenewHydro)
  4. Norwegian R&D centre for Maritime Energy Transitions (MarTrans)
  5. Zero Emission Metal Production (ZeMe)
  6. SOLAR
  7. Norwegian Research Centre of Excellence for Carbon Capture and Storage (GigaCCS)
  8. Next-generation and improved circular sustainable battery technology value chain (Battery)

- Tildelingene denne uka er veldig relevante for oss som industriaktør med ansvar for strømforsyningen. Vi mangler både fornybar energi og kapasitet i strømforsyningen for å nå viktige mål for samfunnsutviklingen fremover. Derfor er samspillet mellom oss industriaktører og forskningsmiljøene svært viktig, sier Kvam.

I to av forskningssentrene som ble offentliggjort denne uka er Tensio direkte involvert som partner. Dette gjelder sentrene SecurEL og Interplay.

FME SecurEL har som mål å legge til rette for forskning og innovasjon som bidrar til et sikkert, motstandsdyktig og bærekraftig distribusjonsnett for elektrisitet, som sikrer både strømforsyningssikkerhet og bidrar til omstilling til nullutslippssamfunnet. Forskningen i SecurEL vil fokusere på de nye behovene for kunnskap, innovasjon og løsninger som oppstår fra de grunnleggende endringene i distribusjonsnettet drevet av elektrifiseringen av samfunnet. Senteret vil utvikle nye løsninger for å øke nettkapasiteten på en kostnadseffektiv og samfunnsøkonomisk måte og samtidig fremme verdiskaping i næringsliv, offentlig forvaltning og samfunn.

FME Interplay skal muliggjøre økt integrasjon av energisystemet ved å etablere en åpen plattform for deling av modeller og data og for kobling og analyse ved hjelp av energi- og systemmodeller. Det er betydelige synergier forbundet med å se energisystemet som én helhet, fremfor sektorvis, både når det gjelder effektivitet, forsyningssikkerhet og kostnader, men også utslipp, natur og bærekraft. Med seg som brukerpartnere har forskningsinstitusjonene en lang rekke relevante representanter fra privat og offentlig sektor, herunder store energiprodusenter og eiere og operatører av nasjonal infrastruktur.

- Vi må bygge mye nytt nett fremover, men det er om å gjøre at vi ikke bygger mer enn strengt nødvendig både for å redusere inngrep og ressursbruk. Samtidig skal vi sørge for god forsyningssikkerhet. Tensio har selv flere initiativ som vi ønsker å se i sammenheng med aktiviteten i disse forskningssentrene. Dette er blant annet energikoordinator-funksjonen, deltakelse i fleksibilitetsprosjekt, og smart styring av nett, sier Kvam.

Bilde av forsknings- og industripartnere i FME SecurEL.
Forsknings- og industripartnere i FME SecurEL. Fra venstre: Gerd Kjølle (SINTEF/senterleder SecurEL), Hanne Sæle (Statnett), Audhild Kvam (Tensio) og Rune Paulsen (Tensio)