Koble til større anlegg

Det er viktig å involvere Tensio tidlig i planlegging av nytt strømforbruk eller strømproduksjon for å få avklart om det er ledig kapasitet for tilknytning i området som skal bygges ut.

Bilde av et større næringsbygg

Koble til større anlegg

Planlegge og prosjektere en større nettutbygging involverer mange interessenter og krever mange avklaringer. Det er derfor viktig å være tidlig ute med konkrete henvendelser for å få gjort avklaring i en tidlig fase.

Tensio har ulike prosesser for prosjekter som er under og over 1MW. Det er kundens totale behov, inkludert eksisterende installert kapasitet, som er bestemmende for hvilken prosess som blir benyttet, og om kunden skal kunne belastes for anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnett.

  • For utbygginger med behov på 5MW effekt og/eller 20GWh energi eller mer, må det avklares om det er kapasitet i transmisjonsnettet, regionalnettet og distribusjonsnettet.
  • For utbygginger under 5MW/20GWh, men over 1MW effekt, må det avklares om det er kapasitet i regionalnettet og distribusjonsnettet.
  • For utbygginger under 1MW effekt er det normalt kun avklaring av kapasitet i distribusjonsnettet som er aktuelt.

Saksgang ved større nettutbygginger

Tensio plikter å stille nettkapasitet til rådighet for kunder som ønsker nettilknytning eller økning av eksisterende effektuttak. Dette gjelder både forbruks- og produksjonskunder og er regulert i energiloven §3-3, 3-4 og 3-4a.

Den pågående elektrifiseringen og grønne omstillingen fører til at uttaket fra strømnettet øker betydelig. Det er derfor kapasitetsutfordringer i strømnettet over hele Norge, inkludert i Trøndelag. Det er stor variasjon i modenheten i de ulike prosjektene som ønsker tilgang til strømnettet og i tråd med nasjonale føringer er det ikke ønskelig at umodne prosjekter blokkerer for tilknytning av andre og mer modne prosjekter.

Vi følger Fornybar Norge sine bransjeanbefalinger om hvordan tilknytningsprosessen og tilhørende modenhetsvurderinger bør gjennomføres, ytterligere informasjon om dette finner du på deres nettside.

Tilknytningsprosessen i Tensio består av tre ulike faser som prosjektene går gjennom, avhengig av hvor stort og komplisert prosjekt det er snakk om. I tillegg søker Tensio på vegne av kunden om kapasitet også i transmisjonsnettet hos Statnett, her finner du nærmere informasjon om saksgang hos Statnett.

Fasene i tilknytningsprosessen
Figur 1: Fasene i tilknytningsprosessen

Tilknytningsprosessen starter med en formell forespørsel om nettilknytning. Som et minstekrav må forespørselen inneholde følgende opplysninger om kundens prosjekt:

  • Forventet maksimalt effektbehov (MW)
  • Ønsket lokasjon for prosjektet
  • Ønsket tidspunkt for idriftsettelse

Med bakgrunn i forespørselen vil Tensio vurdere om det er driftsmessig forsvarlig med tilknytning av det forespurte behovet i Tensio sitt nett.

Parallelt avklares det også med Statnett om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig i transmisjonsnettet.

Veiledningsfasen er i utgangspunktet vederlagsfri. Dersom kundens prosjekt ikke svarer opp de minstekravene som er listet opp ovenfor kan Tensio i henhold til Forskrift om kontroll av nettvirksomhet §17-4 og §17-5 ta betalt for å avklare om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig.

Etter at vurderingen av driftsmessig forsvarlig er gjennomført må kunden ta stilling til om hen ønsker å gå videre med sitt prosjekt inn i planleggingsfasen basert på det uforpliktende kostnadsoverslaget for eventuelle tiltak. Avhengig av størrelsen og kompleksiteten på forespørselen og nødvendige nettiltak vil det bli behov for inngåelse av en eller flere avtaler mellom Tensio og kunden. Nærmere informasjon om dette vil gis i dialog med kunden.

Det er først når kundens prosjekt er tilstrekkelig modent at det er mulig å reserve kapasitet i eksisterende nett, eller fremtidig nett både hos Tensio og Statnett.

Dersom det ikke finnes tilgjengelig kapasitet i eksisterende eller fremtidig nett vil kundens prosjekt plasseres i en kapasitetskø, men de samme kravene til modenhet gjelder også her. Modenhet vurderes ut fra modenhetsmatrisen til Tensio.

Modenhetsmatrise Tensio

Figur som viser den overordnede prosessen knyttet til reservasjon og modenhet.
Figuren viser den overordnede prosessen knyttet til reservasjon og modenhet.
Bildet illustrerer ledetid fra utredning til ferdig bygd anlegg.
Figuren illustrerer ledetid fra utredning til ferdig bygd anlegg i regionalnettet.

Er all informasjon offentlig?

Vi gjør oppmerksom på at Tensio er underlagt offentleglova, som betyr at omverden kan be om innsyn i korrespondanse. Vi ber kunder om å vurdere hvilke deler av oversendt informasjon som evt. skal unntas offentlighet, med riktig paragraf. Tensio gjør en selvstendig vurdering ved innsynsbegjæring:

  • Dersom deler av informasjonen ikke er offentlig iht. Forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 (næringsopplysninger av konkurransemessig betydning), presiser hvilke punkt nr. i oversendt informasjon dere mener skal unntas ved innsynsbegjæring (Tensio orienterer ved innsynsbegjæring)
  • Dersom deler av informasjonen ikke er offentlig iht. Energiloven § 9-3 andre ledd, jf. beredskapsforskriften § 6-2 (kraftsensitiv informasjon), presiser hvilke punkt nr. i oversendt informasjon dere mener skal unntas ved innsynsbegjæring (Teniso orienterer ved innsynsbegjæring)