Gjør grep for regional energikoordinering

Vil bidra til økt fart i det grønne skiftet.

Bilde av flere Tensio-ansatte i front av en strømlinje

15. august 2023

Trygve Kvernland

Vi må ta en mer aktiv rolle for å hjelpe kommuner og næringsliv med å løse elektrifiserings- og kapasitetsutfordringene

- Trygve Kvernland, Konsernsjef i Tensio

Nettselskaper og kommuner møter hver uke tilfeller hvor nye initiativ og utvidelser av eksisterende virksomheter må settes på vent i opptil 5-10 år i påvente av tradisjonell nettutbygging. Dette er en situasjon som hindrer ønsket samfunnsutvikling og bremser det grønne skiftet.

Tensio er blant de største regionale nettselskapene i Norge, og har ansvaret for strømforsyningen og strømnettet i Trøndelag.

Sammen med nettselskapene Elvia (forsyningsansvar Oslo/Østlandet) og Lnett (forsyningsansvar Rogaland) lanserte Tensio pilotprosjektet «Nettselskapet som regional energikoordinator» på Arendalsuka tirsdag 15. august.

Pådrivere for samspill

De tre nettselskapenes pilotprosjekter skal være pådrivere for å etablere et samspill mellom aktører i de regionale kraftsystemene, og bruke den kunnskapen samspillet gir til å få opp løsninger som på en mest mulig effektiv måte dekker energi- og kapasitetsbehovene i regionen.​

De siste par årene har vi hatt svært mye dialog med kommuner, næringsaktører og næringsforeninger i Trøndelag. Erfaringene fra denne dialogen gjør at vi klart ser behovet for å etablere et pilotprosjekt der vi formaliser nettselskapet sin rolle som en regional energikoordinator, sier Kvernland.

Utfordringen

Ambisjonene om kutt i klimagassutslipp og økt grønn verdiskaping gjør at prognosene for energi- og effektbehov har gått i taket de siste årene. Samtidig er det fullt i strømnettet, og det tar lang tid å bygge nytt eller øke kapasiteten i eksisterende nett.

I tillegg opplever nettselskapene et sviktende kunnskapsgrunnlag i framskrivningen av energi- og effektbehov i regionene, som igjen øker risikoen for at nettselskapene ikke treffer optimalt på investeringer som må gjøres for å utvide kapasiteten i strømnettet.

Samtidig er det mye ledig kapasitet i eksisterende nett som aldri blir utnyttet. «Fullt i strømnettet» betyr ikke at det er fullt hele tiden. I en del tilfeller er det ikke fullt mer enn i enkelttimer på de kaldeste vinterdagene. Det betyr at bedre koordinering og økt utnyttelse av fleksibilitet og ledig kapasitet er et verktøy som nettselskapene og aktørene i energisystemet må bli flinkere til å nyttiggjøre seg.

I Trøndelag vil både fylkeskommunen, kommuner og nærings- og kunnskapsaktører være viktige samspillspartnere i arbeidet. «Nettselskapet som energikoordinator» kommer ikke til å løse alle problemer, men jeg er overbevist om at dette vil bidra til at vi får til mer i årene fremover enn vi ellers ville gjort, sier Kvernland.

Hva ligger i pilotprosjektet "Nettselskapet som energikoordinator"?

 • Etablere en funksjon for regionale myndigheter, kommuner og næringsaktører som kan gi nøytral og objektiv veiledning, råd og løsningsstøtte i spørsmål knyttet til utnyttelse og begrensninger i det regionale energisystemet.
 • Realisere ønsket lokal og regional samfunnsutvikling raskere ved å bringe aktører sammen for å:
  - teste ut løsninger som utnytter eksisterende nettkapasitet i større grad enn i dag.​
  - utnytte eksisterende fleksibilitetsreserver hos dagens kunder
  - introdusere tilgjengelig teknologi og forsyningsløsninger i nettet
 • Bidra til å tilgjengeliggjøre/tilknytte mer effekt i pilotområdene fram til 2026. Målet er en økning av leveranse på 25% av maksimal effekt sammenlignet med 2022.
 • Forbedre kunnskapsgrunnlaget for nettselskapenes kapasitetsprognoser (KSU og områdeplaner) med bedre innsikt i reelle kundebehov, økt kunnskap om når og hva kraftkonsumet brukes til, og oppdatert informasjon om aktuelle tilgjengelige produksjons- og distribusjonsteknologier.
 • Bygge en felles kunnskaps- og erfaringsbank på tvers av selskapene som sikrer en arena for læring og gjenbruk som skal være tilgjengelig for hele energibransjen.

Hvordan skal det gjøres?

 • Pilotprosjektet etableres som en egen koordinerings-/ løsningsfunksjon i det enkelte nettselskap (i hhv Tensio, Elvia og L-Nett).
 • Prosjektet bemannes i det enkelte nettselskap med ressurser som skal bygge kompetanse om kunde-/ samfunnsbehov, alternative nettløsninger, fleksibilitet og realiserbare tredjepartsteknologier innen produksjon og forsyning.
 • Prosjektressursene skal drive oppsøkende virksomhet for å skaffe tilveie kunnskap om hva energiforbruk benyttes til og hvilke fleksibilitetsreserver som kan mobiliseres hos ulike typer kunder.
 • Prosjektet skal se på hvilke planer for næringsetablering som finnes i kommunene (idéer og pågående initiativ) samt opprette dialog med relevante teknologileverandører som kan bidra inn i mulige realiserbare løsninger.
 • Pilotprosjektet og nettselskapene skal opptre objektivt og nøytralt i forhold til​ tredjepartsleverandører og andre aktører. Dette følger naturlig av den rollen som nettselskapene allerede har og er pålagt i dag.
 • Nettselskapene skal ikke tjene penger på en slik koordinerings- og veiledningsfunksjon, men pilotprosjektet skal bidra til at nettselskapenes kunnskapsgrunnlag og investeringer blir mer presise, og gjennom det bidra til at felleskapets ressurser og nettkundenes innbetalte nettleie blir brukt mest mulig optimalt.
 • Pilotprosjektene skal søke å finne løsninger basert på tiltak i eget nett, utveksling av forbruk mellom kunder i området (fleksibilitet) eller introduksjon av tredjepartsaktører som har produksjons- eller forsyningsteknologier som kan avhjelpe behovsdekningen sammen med nettselskapet eller alene. ​
 • Pilotprosjektene vil være i en oppstartsprosess frem mot årsskiftet 2023/2024, og skal pågå frem til 2026.
  Det er foreslått at NVE/RME og Statnett skal inngå i en nasjonal referansegruppe for prosjektet.