Nettleia øker i 2024

På grunn av at Statnett avslutter perioden med nulltariffer for sentralnettet, økt statlig forbruksavgift, generell prisstigning og økte investeringer, vil nettleia for Tensios kunder øke i 2024.

Bilde av strømnett med en by i bakgrunnen

30.november

Den månedlige økningen vil være i størrelsesorden 100-210 kroner, avhengig av den enkeltes forbruk. Statnett sin økning av sentralnettstariffen og statlige avgiftsendringer utgjør mer enn 60% av nettleieøkningen.

Det er Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) som hvert år fastsetter hvor mye det enkelte nettselskap kan hente inn i nettleie fra sine kunder. Fastsettelse av årlig tillatt inntekt er en del av myndighetenes økonomiske regulering av nettselskapene.

Her følger en forklaring av årsakene til at nettleia øker i 2024:

Årsak 1
Med virkning fra april 2022 ble nettleia for Tensios kunder redusert vesentlig. En viktig årsak til dette var at Statnett på det tidspunktet midlertidig stanset innkreving av nettleie for sentralnettet. Statnetts praksis med nulltariffering ble først meldt å gjelde ut 2022, men praksisen har vedvart også gjennom hele 2023. Dette har gitt vesentlige nettleiebesparelser for trønderske strømkunder i denne perioden, og bakgrunnen for nulltarifferingen var at Statnett har hatt store flaskehalsinntekter som skal tilbakeføres til alle strømkunder i Norge i form av lavere nettleie.

For 2024 har Statnett varslet at de avslutter perioden med nulltariffer. Denne gjeninnføringen av Statnetts tariffering får dermed relativt stor betydning for alle strømkunder i Norge, inkludert Trøndelag. Det er verdt å merke seg at Statnett fortsatt har relativt store flaskehalsinntekter og dermed fortsatt har en liten flaskehals-rabatt på sin del av nettleia. Det betyr at på det tidspunktet Statnetts flaskehalsinntekter eventuelt normaliserer seg ytterligere, så vil Statnett sin andel av nettleia gå opp enda mer. Dette vil trolig ikke bli aktuelt før tidligst 2025.

Årsak 2
Nettselskapene i Norge har i likhet med resten av samfunnet fått økte kostnader som følge av prisvekst og høyere renter, og nettselskapene investerer mer i nytt nett og økt kapasitet. Denne delen av nettleia må forventes å øke utover normal KPI-vekst de kommende årene på grunn av det økte investeringsnivået.

Årsak 3
Inkludert i nettleia er også forbruksavgift for strøm og ENOVA-avgift som nettselskapene er pålagt å kreve inn på vegne av nasjonale myndigheter. Disse avgiftene går direkte til staten eller ENOVA og bidrar ikke til å dekke kostnader for strømnettet. Forbruksavgiften for strøm øker noe for 2024, og bidrar dermed også til den samlede nettleieøkningen.

Forbruksavgiften for strøm er for 2024 satt til 20,55 øre pr kWh og ENOVA-avgiften utgjør 1,25 øre pr kWh. I vintermånedene januar, februar og mars er det redusert sats på forbruksavgiften, 11,888 øre pr kWh.

For 2024 betyr disse tre elementene en samlet økning i nettleie for Tensios kunder på i størrelsesorden 15-20% sammenlignet med dagens priser. Som tabellen under viser er Statnetts gjeninnføring av tariffering den årsaken som veier tyngst i den samlede nettleieøkningen.

Kostnadsøkninger nettleie fordelt på endringsårsak
EndringsårsakKostnadsøkning LeilighetKostnadsøkning Enebolig
Årsak 1675 kr pr år/56 kr pr mnd1350 kr pr år/113 kr pr mnd
Årsak 2495 kr pr år/41 kr pr mnd890 kr pr år/74 kr pr mnd
Årsak 3130 kr pr år/11 kr pr mnd260 kr pr år/22 kr pr mnd
Sum endring*1 300 kr pr år/108 kr pr mnd2500 kr pr år/209 kr pr mnd

Avrundete beløp*. I disse beregningene er Leilighet lagt inn med et årsforbruk på 12 000 kWh/1 000 kWh i mnd, og Enebolig med et årsforbruk på 24 000 kWh/2 000 kWh i mnd.
* Trykk på «Detaljerte priseksempler» under for spesifikke og ikke avrundede beløp.