Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

Blid medarbeider i felten

I følge åpenhetsloven er Tensio som i henhold til lovteksten er en større virksomhet forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og har plikt til å redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger årlig. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30.juni hvert år.

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter lovens §4.

Virksomheten skal gi informasjon innen rimelig tid og senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt. Dersom mengden eller typen informasjon som etterspørres, gjør det uforholdsmessig byrdefullt å besvare informasjonskravet innen tre uker, skal informasjonen gis innen to måneder etter at kravet er mottatt. Virksomheten skal da senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt, opplyse informasjonssøkeren skriftlig om forlengelsen av fristen, grunnene til forlengelsen, og når informasjonen kan ventes.

Dersom du har spørsmål til Tensio vedrørende hvordan Tensio håndterer sine forpliktelser i denne sammenhengen, ber vi om at du klikker på denne lenken og legger inn ditt spørsmål her, så skal vi svare deg så snart som mulig.