Produsere egen strøm

Kunder som produserer strøm selv, kaller vi "Plusskunder"

Solceller på et tak

Stadig flere ønsker å kunne produsere sin egen strøm. Det vanligste for privatpersoner er solceller på taket som omdanner solenergi til elektrisk energi. Det er også mulig å produsere sin egen strøm ved hjelp av vindturbiner og små vannkraftverk.

For deg som ønsker å bli Plusskunde er prosessen ganske enkel. Det er din elektriker som tar kontakt med oss for å melde inn ditt anlegg. Plusskundeavtalen opprettes når din elektriker ferdigmelder anlegget.

Det viktig å merke seg er at plusskundeavtalen regulerer kun at ditt anlegg kan levere strøm til nettet. Men for at du skal få betalt for denne strømmen, må du ha en strømavtale hos et strømsalgsselskap som har slike avtaler.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye strøm kan jeg produsere?

Det er ingen begrensninger på hvor mye strøm du kan produsere til eget forbruk, men hvis du produserer mer enn du forbruker er det begrensning for hvor mye du kan levere inn til strømnettet. Grensen er satt til at effekten du mater inn i innmatingspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW.

Overskrider du dette anses du for å være en kraftprodusent og da gjelder andre vilkår og priser enn det du får i en plusskundeavtale. Det skilles ikke på type produksjonskilde, kun på produksjonens størrelse.

Hva får plusskunden i betaling for overskuddsproduksjonen?

Kunden må selv inngå en avtale med sin strømleverandør om salg av overskuddsproduksjon.

I tillegg vil Tensio godtgjøre kunden for overskuddsproduksjonens bidrag til redusert energitap i nettet. Dette skjer gjennom et negativt energiledd (marginaltapsledd). Det skal gjenspeile nyttevirkningene av at strømmen får kortere transportvei i geografiske områder der strømproduksjonen totalt sett er lavere enn forbruket av strøm.

Nettleie innmating på strømnettet (Overskuddsproduksjon):
Negativt energiledd ved innmating av overskuddsproduksjon beregnes ut fra følgende formel: Energiledd = innmating (kWh) x spotpris x marginaltapssats

Marginaltapssatser: 6% på vinter (01.11-01.05) og 4% på sommer.

Fordeling av overskuddsproduksjon

Ved fordeling av overskuddsproduksjon, sendes en mail til:

postmottak@tensio.no

Opplysningene som vi trenger er:
  1. Hvilket målepunktID skal dele av sin produksjon
  2. Hvilke målepunktIDer skal motta av produksjonen, samt hvor stor andel av produksjonen hvert målepunktID skal motta
  3. Ønsket dato for oppstart av deling (enten «snarest mulig» eller en konkret dato)
  4. Signatur fra person med prokura i Brønnøysund hos det foretaket som skal dele produksjon

Kan jeg få støtte fra Enova?

Ja, du kan søke om støtte fra Enova.

Les mer om økonomisk støtte hos Enova.